เวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลศรีธาตุ

28 ธันวาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี โดยนายพุฒิเศรษฐ์ บัวทองสิงห์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมและเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีธาตุ
เป็นการระดมความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 6 ด้าน ได้แก่
1.ด้านหนี้สิน
2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3.ด้านที่ดินทำกิน
4.ด้านราคาสินค้าเกษตร
5.ด้านสวัสดิการ เกษตรกร สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม
6.ด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี จัดเวทีประชาคมครั้งนี้ มีความคาดหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ คือ
1.เกษตรกรสามารถร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชน
2.ชุมชนระดับตำบลมีศักยภาพ มีความสามารภในการบริหารจัดการมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชน นำไปสู่การบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
#สภาเกษตรกรคือสภาของพี่น้องเกษตรกร