ปี-2564-ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขขาดแคลนDownload