ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบปะเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องโอกาส

ทางการค้าในตลาดการค้าเสรี ภายใต้โครงการ ”การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” รวมทั้งติดตามผลการ

ดำเนินงานในปี 63 ที่ผ่านมา โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สภา

เกษตรกรแห่งชาติ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเปิดเวทีเสวนา วิเคราะห์สินค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์

การทำตลาด การขยายช่องทางจำหน่ายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

ได้หารือกับบริษัทแมลงรวย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตแมงอบกรอบ แมลงแช่แข็ง เวย์โปรตีน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง

เตรียมการส่งออก โดยสินค้าแมลงที่บริโภคได้ ประเทศคู่ FTA ของไทย ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว และ

เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดสูงมาก เนื่องจากเป็นสินค้า Future Food และโปรตีนทางเลือกของผู้รักสุขภาพ

ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นาบัวปาร์ค เพื่อสนับสนุนการเป็นฮับสุมนไพรของอุดรธานี

นาบัวปาร์คเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ครบวงจร สมุนไพรเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ตลาดโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรม

ชาติจากบัวแดง เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน