31 มีนาคม 2565 นายกัณฑ์อเนก นามแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวจิราภรณ์ สีกาโน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้อง First class 1 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

โดยมีการบรรยายตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้

– แนวทางการส่งเสริม SME ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) และทิศทางการดำเนินงานของ สสว.ในระยะ 5 ปี

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

– การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด

– แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME ในพื้นที่