วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายกัณฑ์อเนก นามแสง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และน.ส.เพราพิมล ดีหน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประสานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เพื่อสอบถามปัญหาความต้องการ และขึ้นทะเบียนองค์รเกษตรกรกับทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (VTR) ให้กับกลุ่ม