อำนาจหน้าที่ขององค์กร

มาตรา 33 สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
2. ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
4. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
5. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
6.เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่เป็นธรรม เสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 7. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

มาตรา 38 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบทางด้านธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
2. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
4. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย