ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีข้อเสนอนโยบาย2022-05-19
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีแผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-04
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ ปี 2563แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ ปี 2563แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลทัมนางาม อำเภอโนนสะอาด ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหมูม่น อำเภอเมือง ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน ปี 2562แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาสะอาด อำเภอสังคม ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเมืองเฟีย อำเภอกุดจับ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสะแบง อำเภอหนองหนองหาน ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโนนทอง อำเภอนายูง ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลกุดสระ อำเภอเมือง ปี 2561แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-03
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลชุมแสง อำเภอทุ่งฝน ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาแค อำเภอนายูง ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเชียงเพ็ญ อำเภอกุดจับ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาดี อำเภอเมือง ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนาดี อำเภอหนองแสง ปี 2560แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลกุงศรี อำเภอโนนสะอาด ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสุ้มเส้า อำเภอเพ็ญ ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลนายูง อำเภอนายูง ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม ปี 2559แผนพัฒนาระดับตำบล2022-03-02
เอกสารใบนำส่ง ข้อเสนอกองทุนฟื้นฟูข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2564ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขการขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2564ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการลดการเผา ตอซังข้าว ข้าวโพด อ้อย ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อลดฝุ่น PM 2.5ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การส่งตามมาตรฐานฟาร์มแพะ การจัดจำหน่าย และการตลาดในพื้นที่ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอ มาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดอุดรธานี 2563ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา 2563ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไข ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 2562ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว 2562ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน 2562ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาผู้ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมขับเคลื่อนการผลิตกัญชาและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 2562ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน 2562ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่างพรบ พระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. 2562ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การบูรณาการด้านการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกร หน้าสวัสดิการ แหล่งน้ำและการงดการเผาพื้นที่ทางการเกษตรข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน ปี 2560ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านกฎหมาย 2558ข้อเสนอนโยบาย2022-03-02