ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตร2022-11-21
ประชุมคณะทำงาน ด้านกิจการและงบประมาณ2022-11-17
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง2022-11-14
ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ2022-11-14
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/25662022-10-28
น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2022-10-13
สัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแนวทางเกษตรอุตสาหกรรม2022-09-14
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จังหวัด2022-08-27
ทำปุ๋ยใช้เอง ช่วยลดต้นทุนได้จริงนะ2022-08-27
ผลิตปุ๋ยเอง ใช้เอง ช่วยลดต้นทุน2022-08-27
สกจ.อีสานผนึกกำลังจัดทำข้อเสนอและวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์2022-08-27
ส่งมอบแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และข้อเสนอเชิงนโยบาย2022-08-27
ปราชญ์ชาวบ้าน-ต้นแบบสัมมาชีพ2022-08-27
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ2022-08-05
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน2022-08-05
ประชุมติดตามผลการปฏิบติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652022-07-11
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด2022-07-11
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และเกษตรลดโลกร้อน2022-06-24
ร่วมประชุม กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ และเสวนา อสสว.@อุดรธานี2022-05-18
การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี2022-04-27
ร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัด2022-04-27
เวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลศรีธาตุเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลศรีธาตุ2022-02-08
สภาเกษตรกร อุดรธานี ร่วมกับ สสว. หารือแนวทางพัฒนาองค์กรเกษตรกร2022-02-08
สนับสนุนเกษตรกร สร้างสื่อประชาสัมพันธ์2022-02-08