ข้อเสนอเชิงนโยบาย

รายการข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี2022-05-19
เอกสารใบนำส่ง ข้อเสนอกองทุนฟื้นฟู2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 25642022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขการขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 25642022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการลดการเผา ตอซังข้าว ข้าวโพด อ้อย ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อลดฝุ่น PM 2.52022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การส่งตามมาตรฐานฟาร์มแพะ การจัดจำหน่าย และการตลาดในพื้นที่ ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี2022-03-02
ข้อเสนอ มาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดอุดรธานี 25632022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา 25632022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไข ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 25622022-03-02
ข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว 25622022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน 25622022-03-02
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาผู้ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมขับเคลื่อนการผลิตกัญชาและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 25622022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน 25622022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่างพรบ พระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. 25622022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การบูรณาการด้านการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกร หน้าสวัสดิการ แหล่งน้ำและการงดการเผาพื้นที่ทางการเกษตร2022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน ปี 25602022-03-02
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านกฎหมาย 25582022-03-02