คณะทำงาน

คณะทำงานสามัญประจำสภาเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรสู่การขับเคลื่อนแผนพันาการเกษตร

คณะทำงานสามัญประจำสภาเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ด้านกิจการและงบประมาณสภาเกษตรกร